Opći uvjeti za obavljanje ostalih poštanskih usluga

Sukladno odredbi čl. 44. st. 1. Zakona o poštanskim uslugama, A2B EXPRESS LOGISTIKA d.o.o., Zagreb, Buzinski prilaz 36/a, OIB 54655542852, zastupano po direktoru Josipu Krznariću, donosi Opće uvjete za obavljanje ostalih poštanskih usluga, s utvrđenim sadržajem pročišćenog teksta kako slijedi:

OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE OSTALIH POŠTANSKIH USLUGA

 1. POJMOVI

”Davatelj poštanskih usluga” označava trgovačko društvo A2B EXPRESS LOGISTIKA d.o.o. za prijevoz i otpremništvo, sa sjedištem u Zagrebu, Buzinski prilaz 36/a, OIB: 54655542852, koje kao davatelj poštanskih usluga obavlja ostale poštanske usluge te dopunske usluge vezane uz ostale poštanske usluge, pod uvjetima i na način predviđen odredbama Zakona o poštanskim uslugama i ovih Općih uvjeta.

”Pošiljatelj” se odnosi na pravnu ili fizičku osobu koja šalje pošiljku i koja je nositelj svih prava i obveza iz ugovora, do propisnog uručenja pošiljke.

”Primatelj” se odnosi na pravnu ili fizičku osobu na koju je poštanska pošiljka adresirana i kojoj se pošiljka treba uručiti na temelju naloga pošiljatelja.

”Poštanska pošiljka” se odnosi na svaku adresiranu pošiljku u konačnom obliku u kojem je davatelj poštanskih usluga treba uručiti. Vrste poštanskih pošiljaka koje su u smislu ovih općih uvjeta predmet ostalih poštanskih usluga i dopunskih usluga vezanih uz ostale poštanske usluge koje obavlja davatelj poštanskih usluga su pismovne pošiljke i paketi.

”Pismovna pošiljka” je vrsta komunikacije u pisanom obliku ispisana ili otisnuta na papiru ili drugom odgovarajućem nositelju podataka, koju je potrebno poslati i dostaviti na adresu koju je naveo pošiljatelj na samoj pismovnoj pošiljci ili njezinu omotu.

”Paket” je poštanska pošiljka koja sadrži robu i predmete.

”Pošiljka s navedenom vrijednosti” je poštanska pošiljka za koju je pošiljatelj prilikom naručivanja usluge naveo vrijednost te čiji je sadržaj osigurao za slučaj gubitka, krađe ili oštećenja.

”Cijena po kilogramu” označava iznos za koji se za pošiljke iznad 20,00 kg uvećava utvrđeni iznos naknade za pojedinu poštansku uslugu za svaki dodatni kilogram težine pošiljke koja je predmet ugovorene poštanske usluge.

”Tovarni list“ se odnosi na pojedinačni Tovarni list davatelja poštanskih usluga ili unose/upise zabilježene s istim datumom, te s istom adresom i vrstom usluge kao i na potvrdi o preuzimanju. Svi paketi podvedeni pod jednim Tovarnim listom smatraju se jednom pošiljkom.

Nakon što davatelj poštanskih usluga preuzme pošiljku od pošiljatelja takva pošiljka se – u skladu s tehnološkim procesom davatelja poštanskih usluga – mjeri te će se na taj način učinjeno mjerenje od strane davatelja poštanskih usluga smatrati točnim i istinitim i vrijedit će kao takvo i prema pošiljatelju. Osim stvarne težine izražene u jedinici mase, prilikom obračuna cijene uzima se u obzir i volumna težina. Formula za izračun volumne težine glasi: dužina x širina x visina u cm / 5000. Cijena se obračunava prema onoj težini koja je veća.

 1. OPSEG USLUGE

2.1. Usluge koje pruža davatelj poštanskih usluga su ostale poštanske usluge te dopunske usluge vezane uz ostale poštanske usluge, i to:

 1. a)Usluga s dodanom vrijednošću za prijem, usmjeravanje, prijenos i uručenje poštanskih pošiljaka u preko 200 zemalja širom svijeta s rokom dostave utvrđenim u tarifnim zonama davatelja poštanske usluge, i to:
 • ”A2B kuverta” – A2B omotnica za slanje dokumenata do 0,5 kg težine,
 • “A2B pakiranje” – A2B omotnica za slanje veće količine dokumenata ili uzoraka do 5 kg težine,
 • “ostala pakiranja” – mogućnost pakiranja pošiljaka u A2B paketnim kutijama ili ambalaži odnosno omotu korisnika (ako ista zadovoljava sve za to propisane uvjete).

Dodana vrijednost u okviru navedene usluge obuhvaća uslugu dostave ”od vrata do vrata”, mogućnost praćenja pošiljke, mogućnost dobivanja dokaza o dostavi pošiljke, mogućnost besplatnog korištenja web aplikacije za praćenje pošiljke, preuzimanje pošiljke po pozivu korisnika usluge, korisničku podršku (putem telefona ili mail-a) te ugovoreno vrijeme preuzimanja pošiljke.

 1. b)Usluga prijevoza opasnog tereta prema IATA standardima.
 2. c)Usluga s dodanom vrijednošću za prijem, usmjeravanje, prijenos i uručenje poštanskih pošiljaka u unutarnjem prometu, i to:
 • ”A2B kuverta” – A2B omotnica za slanje dokumenata do 0,5 kg težine,
 • “A2B pakiranje” – A2B omotnica za slanje veće količine dokumenata ili uzoraka do 5 kg težine,
 • “ostala pakiranja” – mogućnost pakiranja pošiljaka u A2B paketnim kutijama ili ambalaži odnosno omotu korisnika (ako ista zadovoljava sve za to propisane uvjete).

Dodana vrijednost u okviru navedene usluge obuhvaća uslugu dostave ”od vrata do vrata”, mogućnost praćenja pošiljke, mogućnost dobivanja dokaza o dostavi pošiljke, mogućnost besplatnog korištenja web aplikacije za praćenje pošiljke, preuzimanje pošiljke po pozivu korisnika usluge, korisničku podršku (putem telefona ili mail-a) te ugovoreno vrijeme preuzimanja pošiljke.

 1. d)Dopunske usluge vezane uz ostale poštanske usluge – dodatno osiguranje pošiljaka, carinsko posredovanje pri uvozu i izvozu pošiljaka.

2.2. Usluge pod točkama a), b), i d) davatelj poštanskih usluga pruža u međunarodnom prometu, dok uslugu pod točkom c), zajedno s dopunskom uslugom dodatnog osiguranja pošiljke, davatelj poštanskih usluga pruža u unutarnjem prometu.

 1. ROKOVI ZA URUČENJE POŠTANSKIH POŠILJAKA

Rok za uručenje pošiljke u domaćem prometu je maksimalno 2 radna dana.

Rok za uručenje pošiljke  u međunarodnom prometu je maksimalno 5 radnih dana.

U rokove za uručenje ne računaju se:

 • dan predaje pošiljke davatelju poštanskih usluga,
 • vrijeme kašnjenja zbog netočne ili nepotpune adrese primatelja,
 • vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prijenosu nastalog bez krivnje davatelja poštanskih usluga,
 • neradni dani u Republici Hrvatskoj i/ili zemljama u kojima se vrši uručenje poštanskih pošiljki.

U rokove uručenja pošiljki računaju se radni dani od ponedjeljka do petka. 

 1. NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA POŠTANSKIH USLUGA

Osim ukoliko nije drugačije ugovoreno, usluga koju pruža davatelj poštanskih usluga je ograničena na preuzimanje, prijenos, carinjenje (kad je to primjenjivo) i na dostavu odnosno uručenje pošiljke. Davatelj poštanskih usluga pridržava pravo usmjeravanja pošiljki na bilo koji način koji smatra prikladnim. Pošiljatelj prima na znanje da će se pošiljke prilikom prijevoza prevoziti zajedno s pošiljkama drugih pošiljatelja te da davatelj poštanske usluge nije u mogućnosti pratiti ulazno i izlazno kretanje svake pojedine pošiljke u svim centrima za postupanje s pošiljkama.

4.1. Postupanje prilikom pakiranja, načini pakiranja pošiljaka, odbijanje preuzimanja pošiljke

(i) Pošiljatelj je obvezan zapakirati pošiljku tako da zaštiti njezin sadržaj i da spriječi nastanak oštećenja na toj pošiljci. Pošiljatelj prilikom pakiranja mora posebno obratiti pozornost da način pakiranja pošiljke i pošiljka ne uzrokuju oštećenje na ostalim pošiljkama koje davatelj poštanskih usluga preuzima, prenosi i uručuje, imovini davatelja poštanskih usluga, imovini trećih osoba kojom raspolaže davatelj poštanskih usluga te da negativno ne utječu na sigurnost i zdravlje osoba. Odabir materijala za pakiranje te način pakiranja moraju odgovarati sadržaju, vrsti, dimenzijama, masi i vrijednosti pošiljke te duljini relacije na koju se pošiljka prenosi. Pošiljatelj je dužan osigurati materijal za pakiranje pošiljke te zapakirati pošiljku u skladu s pravilima propisanim u ovim općim uvjetima.

(ii) Staklene i druge lagano lomljive i osjetljive predmete pošiljatelj je dužan zapakirati pojedinačno u čvrstu kutiju koja je ispunjena odgovarajućim zaštitnim materijalom (papir, stiropor, spužva ili slično). U tom slučaju, pošiljatelj je dužan označiti na pošiljci da je njezin sadržaj stakleni, lagano lomljivi ili osjetljiv. Nadalje, pošiljatelj je dužan u takvom slučaju označiti pošiljku posebnom naljepnicom „PAZI LOMLJIVO“ koju mu osigurava davatelj poštanskih usluga. Sve ostale/drugačije upute o lomljivom ili osjetljivom sadržaju pošiljke koje su navedene na ambalaži davatelj poštanskih usluga neće uzeti u obzir. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, važeća je jedino i isključivo uputa davatelja poštanskih usluga o lomljivom sadržaju koja se iskazuje korištenjem prethodno navedene tipizirane naljepnice.

(iii) Tekućine i topljive stvari pošiljatelj je dužan zatvoriti u nepropusnu posudu ili kakav drugi nepropusni omot (prvo pakiranje). Nepropusna posuda ili kakav drugi nepropusni omot treba biti umotan u materijal koji je sposoban upiti tekućinu u slučaju loma ili puštanja posude odnosno omota u kojem se tekućina ili topljiva stvar nalazi. Na kraju, pošiljatelj je dužan takvu pošiljku još staviti u čvrstu kutiju (drugo pakiranje). Pošiljatelj je dužan označiti na kutiji da je sadržaj pošiljke tekućina ili topljiva stvar.

(iv) Davatelj poštanskih usluga ima pravo odbiti preuzeti pošiljku od pošiljatelja u svakom od sljedećih slučajeva: (i) ukoliko davatelj poštanskih usluga smatra da pošiljka nije zapakirana na način kao što je to propisano ovim općim uvjetima, (ii) ukoliko pošiljka nije adresirana na način kao što je to propisano ovim općim uvjetima, (iii) ukoliko pošiljci nedostaje ili je nepotpuna, nečitljiva, oštećena ili na bilo koji drugi način neupotrebljiva prijevoznička dokumentacija, (iv) ukoliko davatelj poštanskih usluga, na temelju svoje diskrecijske odluke, ne može osigurati prijevoz i uručenje pošiljke na siguran način i (v) ukoliko davatelj poštanskih usluga smatra da bi preuzimanjem pošiljke mogao ugroziti svoje poslovanje, život i/ili zdravlje svojih radnika ili trećih osoba ili da bi mogla nastati šteta na njegovoj imovini ili imovini trećih osoba.

(v) Davatelj poštanskih usluga ne snosi odgovornost za štetu koja nastane na pošiljci iz razloga što pošiljatelj nije koristio prilikom pakiranja odgovarajući materijal ili iz razloga što se pošiljatelj nije pridržavao uputa za pakiranje navedenih u ovim općim uvjetima. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, sama činjenica da je davatelj poštanskih usluga preuzeo pošiljku na prijenos i uručenje ne znači da je pošiljatelj pošiljku zapakirao u skladu s odredbama ovih općih uvjeta.

4.2. Zabranjene pošiljke, postupanje sa zabranjenim pošiljkama, otvaranje pošiljaka

Davatelj poštanskih usluga nije dužan prihvatiti pošiljku ukoliko njezin sadržaj predstavlja opasni materijal ili je pošiljka takve prirode da je njezin prijenos zabranjen na temelju zakona, podzakonskog propisa ili odluke nadležnog državnog tijela ili kakve druge nadležne organizacije. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, davatelj poštanskih usluga nije dužan prihvatiti kao pošiljku životinju, pokvarljivu ili lagano kvarljivu robu, zapaljivu robu, zlato, srebro ili drugi plemeniti materijal, vrijednosne papire, drago kamenje, vatreno oružje (bilo u komadu ili u dijelovima), streljivo, eksploziv ili eksplozivne naprave, ljudske posmrtne ostatke, pornografski materijal, ilegalne narkotike, natječajnu i sličnu vrstu dokumentacije ili robu koja se prijavljuje/šalje na natječaj ili se dostavlja u vremenski definiranom roku, a kod čijeg eventualnog zakašnjenja s isporukom može doći (i) do gubitka posla za koji se osoba natjecala ili (ii) do prestanka, ograničenja ili umanjenja kakvog prava ili do (iii) nastanka kakve obveze bilo po pošiljatelja ili primatelja. Davatelj poštanskih usluga nije dužan prihvatiti pošiljku ukoliko davatelj poštanskih usluga, na temelju svoje diskrecijske odluke, ne može osigurati prijevoz i uručenje pošiljke na siguran način.

Ukoliko postoji sumnja da pošiljka sadrži neke od predmeta čiji je prijenos zabranjen (bilo na temelju zakona, podzakonskog propisa, odluke nadležnog državnog tijela ili ovih općih uvjeta), djelatnik davatelja poštanskih usluga može od pošiljatelja zahtijevati otvaranje pošiljke radi uvida u sadržaj pošiljke. Ukoliko se utvrdi da pošiljka sadrži zabranjene predmete, davatelj poštanskih usluga će takvu pošiljku odbiti preuzeti na prijevoz. Ukoliko se nakon preuzimanja pošiljke ustanovi da pošiljka sadrži neke od predmeta čiji je prijenos zabranjen, davatelj poštanskih usluga će takvu pošiljku, na temelju primopredajnog zapisnika, predati nadležnom tijelu koje je obvezno supotpisati zapisnik o primopredaji, dok, u slučaju da se nakon preuzimanja pošiljke ustanovi da pošiljka sadrži žive životinje, davatelj poštanskih usluga će takvu pošiljku vratiti pošiljatelju kojom prilikom će se o vraćanju pošiljke potpisati zapisnik o primopredaji. Nakon obavljenog uvida radnik davatelja poštanskih usluga zatvorit će pošiljku u nazočnosti osobe koja predaje pošiljku.

U slučaju da se pošiljka ne može uručiti primatelju niti vratiti pošiljatelju, davatelj poštanskih usluga će takvu pošiljku komisijski otvoriti i pregledati radi utvrđivanja kakve druge adrese primatelja ili pošiljatelja. Ukoliko se ne utvrdi kakva druga adresa primatelja ili pošiljatelja ili dostava na takvu drugu adresu primatelja ili pošiljatelja ne uspije, davatelj poštanskih usluga će takvu pošiljku čuvati godinu dana računajući od dana obavljenog pregleda. Po proteku godine dana računajući od dana obavljenog pregleda, davatelj poštanskih usluga će na temelju svoje diskrecijske odluke pošiljku ili uništiti ili prodati i to na način i pod uvjetima koje davatelj poštanskih usluga smatra najprimjerenijim u tom trenutku.

Sukladno mjerodavnim odredbama Zakona o poštanskim uslugama, davatelj poštanskih usluga je obvezan, u nazočnosti najmanje dviju osoba, otvoriti i pregledati sadržaj pošiljke u sljedećim slučajevima:

(i) kad se poštanska pošiljka ne može uručiti primatelju niti vratiti pošiljatelju (neuručiva pošiljka),

(ii) kad postoji osnovana sumnja da se u poštanskoj pošiljci nalaze zabranjeni predmeti,

(iii) kad je poštanska pošiljka oštećena tako da je ugrožen njezin sadržaj,

(iv) kad poštanska pošiljka u međunarodnom prometu podliježe carinskom i deviznom pregledu u skladu carinskih propisa i propisa o deviznom poslovanju.

U slučaju iz prethodnog stavka točka (ii) i (iii) davatelj poštanskih usluga je obvezan sastaviti zapisnik u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje pošiljatelju ili primatelju pošiljke, odnosno nadležnom tijelu u skladu s posebnim propisima.

Pošiljatelj i primatelj se ovim putem odriču svakog eventualnog zahtjeva za naknadu štete zbog poduzetog pregleda. 

 1. ADRESIRANJE I DOSTAVA POŠILJAKA

Pošiljatelj je isključivo odgovoran za točnost i potpunost podataka unesenih u Tovarnom listu, kao i za to da svaka pošiljka sadrži točnu i potpunu adresu i kontakt podatke pošiljatelja i primatelja pošiljke te da su pošiljke tako pakirane, označene i obilježene, njihov sadržaj tako opisan i klasificiran te da su im priloženi odgovarajući dokumenti koji (s obzirom na svaki pojedini slučaj) mogu biti potrebni kako bi pošiljke bile prikladne za prijevoz i u skladu sa zahtjevima navedenim u ovim općim uvjetima i mjerodavnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Poštanske pošiljke se uručuju osobno primatelju, njegovom zakonskom zastupniku ili opunomoćenoj osobi, uz obavezan potpis primatelja na Listu dostave. Ako poštansku pošiljku nije moguće uručiti navedenim osobama, pošiljka se iznimno može uručiti i odraslom članu kućanstva, osobi stalno zaposlenoj u kućanstvu ili poslovnoj prostoriji primatelja, ili ovlaštenoj osobi u poslovnoj prostoriji pravne ili fizičke osobe gdje je primatelj stalno zaposlen. Poštanske pošiljke za koje je ugovoren način uručenja između primatelja pošiljke i davatelja poštanskih usluga, uručuju se na ugovoreni način.

Pošiljka se smatra pošiljkom koja se ne može isporučiti te je davatelj poštanske usluge ovlašten odustati od njezine dostave ukoliko:

 • primateljeva adresa nije potpuna, čitka ili je krivo navedena, odnosno ne može biti pronađena,
 • je utvrđeno da se ispravna adresa nalazi u drugoj zemlji od one naznačene na pošiljci ili tovarnom listu,
 • isporuka nije moguća zbog nedostupnosti ili odbijanja odgovarajuće osobe da preuzme ili potpiše dostavnicu u trenutku prvog pokušaja isporuke ili daljnjih pokušaja,
 • pošiljka ne može biti ocarinjena,
 • ukoliko bi pošiljka vjerojatno izazvala oštećenje ili kašnjenje drugih pošiljki ili dobara, odnosno ozljede ljudi,
 • pošiljka sadrži zabranjene predmete,
 • primatelj nije u mogućnosti ili odbija platiti pošiljku koja se plaća pouzećem,
 • ukoliko su sadržaj pošiljke ili ambalaža oštećeni u tolikoj mjeri da je ponovno pakiranje nemoguće.

Kad je davatelj poštanskih usluga ovlašten odustati od dostave pošiljaka, istu je dužan vratiti natrag pošiljatelju.

Pošiljatelj je odgovoran za sve troškove i naknade nastale tijekom povrata, skladištenja ili uklanjanja pošiljki koje se ne mogu isporučiti, izuzev u slučaju da se pošiljka nije mogla isporučiti krivnjom davatelja poštanskih usluga.

Pošiljatelj je dužan naknaditi davatelju poštanskih usluga razumne izdatke i troškove (uključujući troškove skladištenje), gubitke, poreze, carine i tražbine/zahtjeve upravljene protiv davatelja poštanskih usluga koje bi isti mogao snositi zbog toga što pošiljka nije dostavljena primatelju uslijed gore opisanog odustajanja od dostave odnosno zaustavljanja prijevoza te vraćanja pošiljke nazad pošiljatelju. U slučaju povratka pošiljke zbog navedenih razloga, pošiljatelj je također obvezan platiti i sve odgovarajuće naknade izračunate u skladu s prevladavajućim tržišnim cijenama davatelja poštanskih usluga.

Ukoliko po odustajanju od dostave pošiljke u skladu s ovim odredbama davatelj poštanskih usluga nije u mogućnosti u razumnom roku pribaviti uputu pošiljatelja u pogledu raspolaganju s pošiljkom, ili ne može identificirati pošiljatelja ili drugu osobu koja je ovlaštena primiti robu (pa ako je to potrebno i otvaranjem same pošiljke), davatelj poštanskih usluga će postupiti sukladno odredbi st. 4.2. t. 3. ovih općih uvjeta. U slučaju prodaje takve pošiljke, od prihoda ostvarenih prodajom prvo se namiruju nepodmirene naknade, izdaci i troškovi (uključujući i kamate) u pogledu pošiljke, a zatim i eventualne druge nepodmirene obveze od strane pošiljatelja. Preostali iznos pridodaje se eventualnim budućim narudžbama pošiljatelja.

 1. CARINJENJE

Kada se za pošiljke zahtijeva provođenje carinskog postupka, pošiljateljeva je obveza da u tu svrhu dostavi potpunu i ispravnu dokumentaciju, s time da će davatelj poštanskih usluga, u slučaju da nije drugačije ugovoreno, za potrebe postupka nastupati kao za to ovlašteni zastupnik pošiljatelja. U slučajevima kada se radi o pošiljkama kod kojih su i mjesto preuzimanja i odredište unutar istog carinskog područja, davatelj poštanskih usluga će provesti carinjenje samo ukoliko je tako ugovoreno.

 1. PLAĆANJE USLUGA

Cijene svih usluga koje pruža davatelj poštanskih usluga određene su važećim cjenicima (s pripadajućim tarifnim zonama) koje zainteresirana strana može u svako doba dobiti na uvid u bilo kojoj poslovnici davatelja poštanskih usluga te na njegovim Internet stranicama www.a2b.hr.

Plaćanje za pojedinu uslugu se vrši odmah, po izdavanju računa, osim u slučaju kada klijent s davateljem poštanskih usluga ima sklopljen Ugovor o poslovnoj suradnji kojim je način plaćanja drugačije uređen.

Davatelj poštanskih usluga na sve pošiljke za koje je plaćena poštarina ili se poštarina naplaćuje na temelju ugovora, stavlja otisak službenog žiga koji sadržava naziv davatelja poštanskih usluga i datum prijama pošiljke.

Ukoliko davatelj poštanskih usluga dobije različite upute o plaćanju, pošiljatelj uvijek snosi odgovornost za sve pristojbe, uključujući pristojbe transporta i moguće dodatne pristojbe, carinske pristojbe uključujući takse, koje se odnose na prethodno plaćanje istih, upravnih kazni i globa, poreza i klijentovih odvjetničkih i pravnih troškova, koji se odnose na ovu pošiljku. Pošiljatelj će također biti odgovoran za bilo koje troškove kojima se davatelj poštanskih usluga može izložiti vraćajući pošiljku klijentu ili uskladištenje iste, za vrijeme trajanja rasporeda.

Davatelj poštanskih usluga pridržava pravo korekcije cijene u točki dodatak na gorivo.

Na teretnom listu se nalazi polje predviđeno za označavanje načina plaćanja. Plaćanje se može izvršiti gotovinom, kreditnom karticom ili nalogom za plaćanje.

 1. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI 

U međunarodnom prometu davatelj poštanskih usluga odgovara u granicama utvrđenim aktima Svjetske poštanske unije i međunarodnim ugovorima. Kada dostava zračnim prometom uključuje krajnje odredište ili uključuje neko zaustavno mjesto izvan zemlje porijekla paketa, primjenjuje se Varšavska Konvencija. Varšavska konvencija primjenjuje se i u većini slučajeva ograničava odgovornost dostavljača odnosno davatelja poštanskih usluga u pogledu gubitka ili oštećenja ili zakašnjenja u dostavi tereta (za potrebe ovih Općih uvjeta pod terminom „Varšavska Konvencija“ podrazumijeva se (i) Konvencija za izjednačavanje nekih pravila u međunarodnom prijevozu zrakom potpisana u Varšavi 12. listopada 1929. godine, (ii) dopune i izmjene navedene Konvencije protokolima ili dopunskom konvencijom te (iii) Montrealska konvencija iz 1999. godine, ovisno o tome koja je primjenjiva.). U odnosu na međunarodni cestovni prijevoz primjenjuje se odredbe Konvencije o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom potpisane u Ženevi 19. svibnja 1956. godine („CMR Konvencija“).

U unutarnjem prometu davatelj poštanskih usluga odgovara (a) za gubitak ili oštećenje pošiljke ili umanjenje njezina sadržaja, (b) za prekoračenje roka za prijenos i uručenje pošiljke, (c) za neizvršenje usluge i (d) za izvršenje usluge djelomično.

Davatelj poštanskih usluga je oslobođen odgovornosti: (a) kada dokaže da se štetni događaj nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (viša sila), (b) kada pošiljatelj, primatelj ili druga ovlaštena osoba ne podnese prigovor ili zahtjev za naknadu štete u roku utvrđenom Zakonom o poštanskim uslugama, (c) kada se radi o pošiljkama sadržaj kojih je zabranjen, (d) kada je šteta uzrokovana time što pošiljatelj nije zapakirao pošiljku na način da osigura njezin sadržaj ili se nije koristio odgovarajućom ponuđenom uslugom davatelja poštanskih usluga.

Davatelj poštanskih usluga ne odgovara za pošiljateljevu i/ili primateljevu izmaklu korist (pod čime se podrazumijeva primjera radi, ali ne ograničeno na, izmakla korist, prihod od izmakle kamate, izmakli dobitak/zarada od mogućih budućih poslova, itd), kao niti za običnu štetu koja može nastati pošiljatelju i/ili primatelju zbog (a) gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, (b) prekoračenja roka za prijenos i uručenje pošiljke te (c) u slučaju kada davatelj poštanskih usluga nije obavio uslugu ili je nije obavio u cijelosti. Davatelj poštanskih usluga ne odgovara za pošiljke koje je uručio na način i u roku propisanom Zakonom o poštanskim uslugama i ovim Općim uvjetima.

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih općih uvjeta, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku preuzimanja pošiljke od strane davatelja poštanskih usluga, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i utjecaja davatelja poštanskih usluga, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima, radnjama ili propustima, koji su se, u predmetnom međuodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od davatelja poštanskih usluga. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem davatelja poštanskih usluga podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili gospodarske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Davatelj poštanskih usluga nije odgovoran ni u kojim uvjetima za bilo koju reklamaciju koja se odnosi na zapljenu ili zadržavanje pošiljke tijekom prijevoza od strane carine ili drugih nadležnih vladinih tijela.

U slučajevima u kojima je davatelj poštanskih usluga dužan poduzeti rendgenske preglede pošiljatelj i primatelj se odriču svakog eventualnog zahtjeva za naknadu štete zbog poduzimanja istih.

 1. PODNOŠENJE PRIGOVORA

U slučaju gubitka pošiljke, prekoračenja roka za prijenos i uručenje pošiljke ili u slučaju kada davatelj poštanskih usluga nije obavio uslugu ili je nije obavio u cijelosti, korisnik usluge ima pravo podnijeti prigovor davatelju poštanskih usluga u roku od tri mjeseca od dana predaje pošiljke na prijevoz u unutarnjem prometu, odnosno u roku od šest mjeseci od dana predaje pošiljke na prijevoz u međunarodnom prometu.

U slučaju oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke primatelj ili druga ovlaštena osoba mora podnijeti prigovor odmah pri uručenju pošiljke. Iznimno, prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke može se podnijeti nakon uručenja pošiljke samo ako primatelj priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja nije nastalo nakon uručenja.

Davatelj poštanskih usluga obvezan je dostaviti pisani odgovor korisniku poštanskih usluga o utemeljenosti podnesenog prigovorau roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora u unutarnjem prometu, odnosno u roku od najviše 60 dana od dana podnošenja prigovora u međunarodnom prometu.

Na pisani odgovor davatelja poštanskih usluga korisnik poštanskih usluga ima pravo podnijeti pritužbu (reklamaciju) povjerenstvu za pritužbe potrošača pri davatelju poštanskih usluga u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora. Povjerenstvo za pritužbe potrošača davatelja poštanskih usluga obvezno je dostaviti pisani odgovor korisniku poštanskih usluga u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegove pritužbe.

U slučaju spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga u vezi s rješavanjem podnesenog prigovora, korisnik poštanskih usluga može podnijeti zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora povjerenstva za pritužbe potrošača. Zastara osporene tražbine ne teče za vrijeme rješavanja spora pred Agencijom. 

 1. NAKNADA ŠTETE

10.1. Pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba može u roku od 30 dana od dana primitka prihvaćenog prigovora (čl. 9. st. 3.), ili prihvaćene pritužbe (čl. 9. st. 4.), ili odluke Agencije (čl. 9. st. 5.) kojom je spor riješen u korist korisnika poštanskih usluga, davatelju poštanskih usluga podnijeti zahtjev za naknadu štete.

Davatelj poštanskih usluga obvezan je pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi isplatiti za pošiljke u unutarnjem prometu sljedeću naknadu štete:

 1. za gubitak, potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja:
 2. a) pošiljke bez navedene vrijednosti – u visini koji odgovara iznosu stvarne vrijednosti izgubljenog ili oštećenog sadržaja pošiljke, ali najviše do peterostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge,
 3. b) pošiljke s navedenom vrijednosti – u visini iznosa navedene vrijednosti,
 4. za djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja:
 5. a) pošiljke bez navedene vrijednosti – u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, ali najviše do peterostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge,
 6. b) pošiljke s navedenom vrijednosti – u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, ali najviše do iznosa navedene vrijednosti,
 7. za prekoračenje roka prijenosa i uručenja pošiljke – u visini trostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge.

Kada poštanska usluga nije obavljena, davatelj poštanskih usluga obvezan je vratiti naplaćenu cijenu poštanske usluge.

U odnosu na pošiljke bez navedene vrijednosti te u odnosu na pošiljke s navedenom vrijednosti davatelj poštanskih usluga zatraženu uslugu obavlja na isti način i pod istim uvjetima, odnosno na način i pod uvjetima predviđenim Zakonom i ovim općim uvjetima, dok se razlikovanje u naplati odnosi na dodatno osiguranje pošiljaka (kod pošiljaka s navedenom vrijednosti), a koje se naplaćuje na način i pod uvjetima utvrđenim od strane ovlaštene osiguravajuće kuće.

Osim iznosa naknade štete i vraćanja cijene poštanske usluge, davatelj poštanskih usluga obvezan je pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi isplatiti i zakonske zatezne kamate, računajući od dana podnošenja zahtjeva za naknadu štete.

Ako davatelj poštanskih usluga ne isplati pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi naknadu štete u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za naknadu, pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba naknadu štete može ostvariti sudskim putem.

Ako se izgubljena pošiljka ili njezin dio pronađe nakon isplate naknade štete, davatelj poštanskih usluga obvezan je o tome izvijestiti pošiljatelja ili drugu ovlaštenu osobu.

Ako pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba zahtijeva uručenje naknadno pronađene pošiljke, obvezna je vratiti iznos primljene naknade štete. U protivnom, davatelj poštanskih usluga ima pravo uništiti pošiljku ili prodati njezin sadržaj.

10.2. Na naknadu štete u međunarodnom prometu primjenjuju se akti Svjetske poštanske unije.

Ako nije drugačije određeno Varšavskom konvencijom, CMR-om ili kojim drugim međunarodnim ugovorima, zakonima, drugim upravnim propisima, odredbama ili zahtjevima, maksimalna odgovornost davatelja poštanskih usluga za gubitak, štetu, kašnjenje, manjak, krivu dostavu, nedostavljanje, krivu informaciju ili propust da se pruži informacija u svezi s pošiljateljevom pošiljkom ograničena je tovarnim listom na HRK 564,69 (protuvrijednost u USD 100.00) po pošiljci ili HRK 112,93 (protuvrijednost u USD 20.00) po kilogramu, koje god od tih bilo veće, osim ako pošiljatelj ne iskaže veću vrijednost kao što je to dolje opisano.

Za druge pošiljke, osobito pošiljke neuobičajene vrijednosti, uključujući, ali ne ograničeno na, dragocjenosti, umjetnička djela, antikvitete, dragocjene metale ili krzno i krznenu odjeću, iskazana vrijednost otpreme je ograničena i ovisi o sadržaju i destinaciji pošiljke.

 1. ZASTARA POTRAŽIVANJA

Potraživanja davatelja poštanskih usluga i korisnika poštanskih usluga zastarijevaju istekom roka od tri mjeseca u unutarnjem prometu, odnosno šest mjeseci u međunarodnom prometu. Zastara počinje teći:

 1. za potraživanja zbog manje ili više naplaćene cijene poštanske usluge ili drugih troškova – od dana plaćanja,
 2. za potraživanja zbog djelomičnog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke, ili zbog prekoračenja roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke – od dana uručenja poštanske pošiljke,
 3. za potraživanja zbog gubitka poštanske pošiljke – nakon 30 dana od dana isteka roka za uručenje poštanske pošiljke,
 4. u svim drugim slučajevima potraživanja – od dana kada su stečeni uvjeti za potraživanje.

Zastara se prekida kada se davatelju poštanskih usluga dostavi zahtjev za isplatu potraživanja u pisanom obliku, te počinje iznova teći kada je podnositelju zahtjeva ili drugoj ovlaštenoj osobi dostavljen pisani odgovor na taj zahtjev i kada su mu vraćene isprave priložene uz taj zahtjev.

Zastara ne može nastupiti prije isteka roka od 30 dana od dana primitka odgovora davatelja poštanskih usluga na zahtjev za potraživanje naknade štete. Naknadni zahtjevi po istom predmetu ne prekidaju zastaru.

Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, pošiljatelj ili druga na to ovlaštena osoba može naknadu štete ostvarivati sudskim putem jedino ukoliko se kumulativno ispune sljedeći uvjeti:

(i) pošiljatelj ili druga na to ovlaštena osoba je u roku koji je propisan ovim općim uvjetima podnijela davatelju poštanskih usluga prigovor;

(ii) pošiljatelj ili druga na to ovlaštena osoba je u roku koji je propisan ovim općim uvjetima podnijela davatelju poštanskih usluga zahtjev za naknadu štete;

(iii) davatelj poštanskih usluga ne isplati naknadu štete u za to određenom roku.

Svi se zahtjevi upućuju strogo pisanim putem i u propisanom vremenskom roku, pri čemu sva relevantna dokumentacija mora biti dostavljena u daljnjem roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Pravo na odštetu se gasi osim ako se u roku od dvije godine od datuma isporuke (u slučaju oštećenja) ili od datuma kada je pošiljka trebala biti isporučena (u slučaju gubitka, neisporučene pošiljke, krive isporuke ili kašnjenja isporuke) ne pokrene  postupak radi naknade štete.

Ako primatelj primi pošiljku bez da na dostavnici istakne kakav prigovor u vezi iste, pretpostavlja se da je pošiljka dostavljena u dobrom stanju. Kako bi davatelj poštanskih usluga mogao razmotriti zahtjev u slučaju štete, sadržaj, originalna kartonska kutija pošiljke i ambalaža moraju biti dostupni radi inspekcije.

 1. ODGOVORNOST POŠILJATELJA

Pošiljatelj je odgovoran za sve štete koje je njegova pošiljka uzrokovala ostalim pošiljkama, objektima i opremi davatelju poštanskih usluga ili trećih osoba, te za ozljede ili smrt radnika davatelja poštanskih usluga i drugih osoba, ako su one nastupile iz kojeg od sljedećih razloga: (a) ukoliko je pošiljka sadržavala predmete koji su zabranjeni, (b) ukoliko se pošiljatelj nije pridržavao posebnih zakonskih uvjeta za slanje određenih predmeta koji se nalaze u njegovoj pošiljci i ovih općih uvjeta te (c) ukoliko pošiljka nije bila zapakirana na način kao što je propisano ovim općim uvjetima.

 1. ZAŠTITA PODATAKA

Predavanjem svojih osobnih podataka davatelju poštanskih usluga pošiljatelj daje odobrenje davatelju poštanskih usluga za korištenje podataka za njegove potrebe (ili potrebe njegovih agenata, odnosno pružatelja usluga) koji izvršavaju svoje obveze prema odgovarajućem zračnom tovarnom listu i Općim uvjetima.

Predajom pošiljke i potpisivanjem zračnog tovarnog lista, pošiljatelj ujedno izjavljuje da je suglasan s prijenosom i upotrebom takvih osobnih podataka za potrebe urednog izvršenja ugovorene usluge.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

U slučaju značajnijih oscilacija cijene nafte na domaćem tržištu, davatelj poštanskih usluga zadržava pravo jednostrane korekcije cijene svojih usluga prijevoza pošiljaka.

Davatelj poštanskih usluga će na svojoj Internetskoj stranici www.a2b.hr učiniti dostupnim trećim osobama ove opće uvjete kao i njegove kasnije izmjene i dopune. Nadalje, davatelj poštanskih usluga će na prethodno navedenoj Internetskoj stranici osigurati trećim osobama i pročišćeni tekst trenutno važećih općih uvjeta. U trenutku kada naručitelj od davatelja poštanskih usluga naruči uslugu, smatrat će se da je naručitelj pročitao u tom trenutku važeće opće uvjete davatelja poštanskih usluga te da ih u cijelosti prihvaća.

Za sve sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih općih uvjeta, davatelj poštanskih usluga i naručitelj usluge nastojat će riješiti mirnim putem. Ukoliko davatelj poštanskih usluga i naručitelj ne uspiju spor u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih općih uvjeta riješiti mirnim putem, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

U slučaju da jedna ili više odredbi ovih općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni.

Na ove opće uvjete primjenjuje se hrvatsko pravo.

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 10. svibnja 2015. godine.

Davatelj poštanskih usluga zadržava pravo jednostrane izmjene i dopune općih uvjeta. Izmjene i dopune općih uvjeta objavljuju se na internetskoj stranici i u poslovnim prostorijama davatelja poštanskih usluga u obliku pročišćenog teksta. Ukoliko osoba koja s davateljem poštanskih usluga ima sklopljen ugovor o pružanju usluga odnosno o poslovnoj suradnji u roku od 7 dana od dana objave izmjena i dopuna općih uvjeta ne otkaže ugovor, smatrat će se da takva osoba prihvaća učinjene izmjene i dopune općih uvjeta.

Za A2B EXPRESS LOGISTIKA d.o.o.

Josip Krznarić, direktor