1. POJMOVI

A2B Express Logistika d.o.o., iz Zagreba, Buzinski prilaz 36a, MBS: 080705363, OIB: 54655542852, zastupano po direktoru Josipu Krznariću, je trgovačko društvo registrirano za obavljanje poslova otpremanja odnosno organizator otpreme i dopreme stvari svim prijevoznim sredstvima i na svim prijevoznim putevima (nastavno: otpremnik).

”Nalogodavac” je pravna ili fizička osoba po čijem nalogu odnosno na čiji zahtjev otpremnik izvršava otpremničke poslove.

”Primatelj” je pravna ili fizička osoba na koju je roba adresirana i kojoj se roba treba uručiti na temelju naloga nalogodavca.

”Roba” označava svaki pojedinačni paket ili komad koji je predmet otpreme i dopreme, neovisno o tome je li isti sadržajno u komadnom ili rasutom stanju.

”Ugovor o otpremi” je ugovor kojim se otpremnik obvezuje radi prijevoza određene robe sklopiti u svoje ime i za račun nalogodavca ili u ime i za račun nalogodavca, ugovor o prijevozu i druge ugovore potrebne za izvršenje prijevoza, te obaviti ostale uobičajene poslove i radnje, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu naknadu.

Otpremnički poslovi su:

 • davanje stručnih savjeta i sudjelovanje u pregovorima radi zaključenja ugovora o međunarodnoj prodaji s gledišta prijevoza, osiguranja, carinskih pitanja i dr.;
 • iznalaženje najpovoljnijih prijevoznih puteva i klauzula koje treba primijeniti u međunarodnoj prodaji i međunarodnom prijevozu robe radi zaštite interesa nalogodavca;
 • osiguranje povlastica, refakcija i drugih pogodnosti od stranih i domaćih prijevoznika te drugih sudionika;
 • organiziranje zbirnog prometa;
 • organiziranje multimodalnog i integralnog prijevoza robe i fizičke distribucije stvari po sustavu “od vrata do vrata” ;
 • zaključivanje ugovora o prijevozu u svim granama prijevoza;
 • zaključivanje ugovora o utovaru, istovaru, pretovaru, sortiranju , pakiranju, odnosno obavljanju tih i sličnih usluga;
 • zaključivanje ugovora o uskladištenju robe odnosno skladištenje robe;
 • zaključivanje ugovora o osiguranju robe;
 • zastupanje i obavljanje poslova u svezi s carinjenjem robe (carinsko zastupanje);
 • uzimanje uzoraka;
 • utvrđivanje količine robe bez izdavanja certifikata;
 • izdavanje otpremničkih potvrda i drugih otpremničkih dokumenata (vlastitih, FIATA ili drugih);
 • ispostavljanje ili pribavljanje prijevoznih i drugih dokumenata;
 • kontrola obračunske ispravnosti prijevoznih dokumenata te obračun prijevoznih i drugih troškova;
 • poduzimanje mjera za obeštećenje u slučajevima gubitka, oštećenja ili zakašnjenja isporuke robe;
 • pribavljanje tranzitnih dozvola za robu i drugih dokumenata;
 • obavljanje usluga na međunarodnim sajmovima, samostalnim i specijalnim izložbama te sličnim priredbama u zemlji i inozemstvu;
 • unutrašnje otpremanje;
 • ostali poslovi uobičajeni u međunarodnom otpremništvu.
 1. NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA OTPREMNIČKIH POSLOVA

Otpremnički poslovi obavljaju se prema ponudi otpremnika, prema nalogu (dispoziciji) nalogodavca ili sukladno sklopljenom ugovoru o otpremi.

Nalogodavac prima na znanje da će se njegova roba otpremati zajedno s robom drugih nalogodavaca te da otpremnik nije u mogućnosti pratiti ulazno i izlazno kretanje svake robe u svim centrima za postupanje s robom. Otpremnik nije javni prijevoznik te ima diskrecijsko pravo odbiti otpremu bilo koje robe koja mu je povjerena.

 • Ponuda

(i) Ponuda otpremnika obuhvaća samo poslove koji su u njoj izričito navedeni.

Ponuda vrijedi samo do roka određenog za njeno prihvaćanje.

(ii) Ponuda u obliku jedne ukupne svote (forfaitni stav) za sve poslove otpremanja, koja može sadržavati troškove prijevoza, troškove carinskog zastupanja, troškove skladištenja i druge slične izdatke, vrijedi prema okolnostima koje postoje u trenutku kada je ponuda učinjena.

Troškove koji nisu obuhvaćeni forfaitnim stavovima nalogodavac će posebno nadoknaditi otpremniku.

Nalogodavac ne može prenositi prihvaćene forfaitne stavove na treću osobu bez pristanka otpremnika.

 • Nalog (dispozicija)

(i) Otpremu i dopremu robe, kao i poslove s tim u vezi, otpremnik obavlja na temelju naloga odnosno dispozicije (u daljnjem tekstu: nalog) nalogodavca.

Nalog treba sadržavati sve potrebne podatke o robi i njenim svojstvima, točne upute u pogledu njihove otpreme i izvršenju poslova u vezi s otpremom te druge podatke potrebne za ispravno i pravodobno izvršavanje naloga.

(ii) Nalogodavac je dužan obavijestiti otpremnika o svojstvima robe kojima može biti ugrožena sigurnost osoba ili dobara ili kojima može biti nanesena šteta.

Kada se u pošiljci nalaze dragocjenosti, vrijednosni papiri ili druge skupocjene stvari, nalogodavac je dužan o tome, kao i o njihovoj vrijednosti, obavijestiti otpremnika u trenutku predaje radi otpremanja.

(iii) Otpremnik je dužan pridržavati se naloga nalogodavca.

Nalogodavac je dužan obavijestiti otpremnika ako prenese svoja prava iz ugovora o otpremanju na treću osobu. U tom slučaju otpremnik je odgovoran trećoj osobi na koju je prenio svoja prava u granicama svojih obveza prema nalogodavcu, ako nije drukčije ugovoreno.

(iv) Kada je otpremniku dan nalog, smatra se da mu je dana i ovlast za plaćanje vozarina, pristojbi i drugih troškova.

Nalogodavac je dužan otpremniku pravodobno staviti na raspolaganje sredstva potrebna za plaćanje troškova iz prethodnog stavka. U protivnom, nalogodavac će sam snositi posljedice.

Ako nalogodavac uputi otpremnika da se za sredstva iz  stavka 2. ovog članka obrati poslovnom partneru nalogodavca, nalogodavac je dužan prethodno na to obvezati svog poslovnog partnera.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka otpremnik obavlja naplatu na trošak i na rizik nalogodavca, tako da nalogodavac ostaje u obvezi prema otpremniku ako zbog  objektivnih okolnosti ne uspije naplatiti troškove od poslovnog partnera nalogodavca.

(v) Nalog  se u pravilu daje pismeno.

Nalog dan usmeno ili telefonom u pravilu treba biti potvrđen pismeno.

Ako je nalog dan na neki od načina iz prethodnog stavka, a nije naknadno pismeno potvrđen, otpremnik ne odgovara za štetne posljedice.

Kada je nalog očito nepotpun, nejasan ili proturječan, otpremnik je dužan pravodobno tražiti od nalogodavca potrebna objašnjenja.

Ako otpremnik prema okolnostima slučaja ne može pribaviti potrebno objašnjenje, a slučaj ne trpi odgađanje, dužan je postupiti kao dobar gospodar, štiteći interese nalogodavca i o tome ga odmah obavijestiti.

(vi) Nalogodavac snosi sve posljedice nastale zbog pogrešnog, nepotpunog, nejasnog, proturječnog i prekasno danog naloga.

Nalogodavac je dužan pravodobno predati otpremniku sve dokumente potrebne za izvršenje naloga.

Smatra se da nalogodavac nije pravodobno predao otpremniku potrebne dokumente i onda kad njegov poslovni partner nije otpremniku pravodobno dostavio takve dokumente.

Otpremnik nije odgovoran za skrivene neispravnosti dokumenata. Sve posljedice koje proizađu iz neispravnih dokumenata ili zbog nepravodobne predaje dokumenata otpremniku snosi nalogodavac.

Otpremnik nije dužan predati, odnosno preuzeti robu uz davanje jamstva.

(vii) Otpremnik koji izvršava nalog u pogledu naplate nalogodavčeva potraživanja od primatelja robe ne ispituje osnovanost naloga, niti preuzima jamstvo.

Ako primatelj odbije preuzeti robu, otpremnik je dužan o tome obavijestiti nalogodavca i ujedno poduzeti mjere potrebne za njeno očuvanje do naknadnog naloga.

Nalogodavac će za poslove iz prethodnih stavaka isplatiti otpremniku posebnu naknadu za usluge te mu nadoknaditi sve troškove naplate potraživanja.

(viii) Kada nalogodavac izmijeni nalog čije je izvršenje već započeto, otpremnik će postupiti po izmijenjenom nalogu ako mu je to moguće, bez odgovornosti za posljedice izazvane izmjenom  naloga.

Kada nalogodavac povuče dani nalog dužan je isplatiti otpremniku naknadu za već učinjene usluge te naknadu za prouzročene troškove.

 • Ugovor o otpremi

U slučaju sklopljenog ugovora o otpremi otpremnički poslovi obavljaju se na način te pod uvjetima utvrđenim ugovorom.

 1. PRIHVAT I PREDAJA ROBE

3.1. Smatra se da je otpremnik primio robu kada ju je preuzeo radi otpreme. Smatra se da je predajom  prijevozniku predaja  robe izvršena.

Ako nije drukčije ugovoreno, otpremnik može sam obaviti prijevoz u cijelosti ili djelomično. Otpremnik koji sam obavi prijevoz ima prava i obveze vozara.

3.2. Otpremnik je dužan na njegov zahtjev obavijestiti nalogodavca o tijeku prijevoza njegove robe.

3.3. Ako je nalogodavac zaključio ugovor za prijevoz robe morem, obvezan je ugovoriti i uvjete utovara i istovara uobičajene u odnosnim lukama.

Nalogodavac snosi troškove nastale time što lučka organizacija ili brodar nisu ispunjavali uvjete utovara i istovara uobičajene u luci.

Nalogodavac snosi troškove nastale zbog zakrčenja luke, pristaništa, ranžirnih i sabirnih stanica i drugih prometnih mjesta, nedostatka skladišnog prostora, nedostatka prijevoznih sredstava, čekanja broda u luci i drugih prijevoznih sredstava u pristaništima i željezničkim stanicama, prekovremenog rada, čekanja u praznične i neradne dane i prekida rada zbog nevremena ili druge više sile.

3.4. Otpremnik ne odgovara za obavijesti brodara i njegovog agenta o kretanju i dolasku broda, niti za obavijesti ostalih vozara.

Otpremnik je dužan provjeravati podatke u vezi s radom broda, a naročito podatke o obračunu utrošenog vremena kod stojnica i prekostojnica, te odgovara za te podatke.

3.5. Dangube prijevoznih sredstava za pošiljke kod kojih je otpremnik po prijevoznim dokumentima primatelj, a koje nisu nastale dokazanom krivnjom otpremnika, snosi nalogodavac, s pravom potraživanja od organizacije čijom je krivnjom nastala danguba.

 1. PRIJEVOZNI I POPRATNI DOKUMENTI

4.1. U pogledu dokumenata potrebnih za prijevoz stvari otpremnik se može poslužiti postojećim tipskim ispravama – obrascima koji su uobičajeni u pojedinim granama prijevoza.

Ako u dokumentima iz prethodnog stavka postoje klauzule kojima se umanjuje ili isključuje odgovornost  prijevoznika, otpremnik za te obveze ne odgovara.

Kada nalogodavac želi isključiti neke klauzule u uobičajenim prijevoznim dokumentima, dužan je o tome pravodobno izričito i pismeno obavijestiti otpremnika. Otpremnik je dužan upozoriti nalogodavca kada zbog isključenja ili dodavanja klauzula u prijevoznim dokumentima mogu očito nastati štetne posljedice.

4.2. Otpremnik ne ispituje pravovaljanost ovlasti donosioca popratnih dokumenata, niti potpisnika  naloga.

Otpremnik po primljenom nalogu ne ispituje postoje li zakonske ili druge smetnje za otpremu robe te postoji li uvozna, izvozna ili tranzitna ograničenja i tome slično, pa eventualni troškovi s time u vezi terete nalogodavca.

 1. IZBOR NAJPOVOLJNIJEG NAČINA PRIJEVOZA

5.1. Kada nalog o otpremi ne sadrži nalog o prijevoznom putu, prijevoznom sredstvu i postupku za otpremu robe, otpremnik je ovlašten odabrati odnosno kombinirati mogućnosti koje će biti najpovoljnije za nalogodavca.

5.2. Otpremnik može komadne pošiljke otpremiti u zbirnom prometu, ako nije primio izričit i pisani drukčiji nalog.

O preuzimanju i otpremi robe otpremnik je dužan izdati nalogodavcu, ako to nalogodavac zahtijeva, uobičajenu otpremničku potvrdu.

Otpremnik ima pravo na razliku u vozarini postignutu  zbirnom otpremom.

5.3. Nalogodavac će u prodajnom ugovoru, a u skladu s paritetom iz tog ugovora, obvezati svog partnera da se u pogledu  prijevoza robe pridržava uputa koje će mu dati otpremnik.

Otpremnik ne odgovara za štetu ako se nalogodavčev partner ne bude pridržavao njegovih uputa.

 1. ROKOVI

Otpremnik odgovara za rok otpreme ili isporuke samo ako se na to izričito obvezao, pa i onda u granicama odgovornosti vozara i drugih sudionika u prijevozu robe koje otpremnik angažira.

Otpremnik ne odgovara za smetnje i zakašnjenja u pretovaru robe koje su posljedica propusta  prijevoznika, pretovarnih i drugih organizacija ili više sile.

Otpremnik ne odgovara za nepravodobno postavljanje prijevoznih sredstava od strane vozara, te za nepravodobno prispijeće robe zbog zastoja u prometu i drugih smetnji.

 1. POSTUPANJE PRILIKOM PAKIRANJA, NAČINI PAKIRANJA, ODBIJANJE PREUZIMANJA ROBE

7.1. Nalogodavac je obvezan zapakirati robu koja je predmet otpreme tako da zaštiti njezinu vrijednost i da spriječi nastanak oštećenja na robi. Nalogodavac prilikom pakiranja mora posebno obratiti pozornost da način pakiranja robe i roba ne uzrokuju oštećenje na ostaloj robi koja je predmet otpreme, imovini trećih osoba kojom raspolaže otpremnik te da negativno ne utječe na sigurnost i zdravlje osoba. Odabir materijala za pakiranje te način pakiranja moraju odgovarati sadržaju, vrsti, dimenzijama, masi i vrijednosti robe te duljini relacije na kojoj se ista otprema. Nalogodavac je dužan osigurati materijal za pakiranje robe te istu zapakirati u skladu s pravilima propisanim u ovim općim uvjetima.

7.2. Staklene i druge lagano lomljive i osjetljive predmete nalogodavac je dužan zapakirati pojedinačno u čvrstu kutiju koja je ispunjena odgovarajućim zaštitnim materijalom (papir, stiropor, spužva ili slično). U tom slučaju, nalogodavac je dužan označiti na robi da je njezin sadržaj stakleni, lagano lomljivi ili osjetljiv. Nadalje, nalogodavac je dužan u takvom slučaju označiti robu posebnom naljepnicom „PAZI LOMLJIVO“ koju mu osigurava otpremnik. Sve ostale/drugačije upute o lomljivom ili osjetljivom sadržaju robe koje su navedene na ambalaži otpremnik neće uzeti u obzir. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, važeća je jedino i isključivo uputa otpremnika o lomljivom sadržaju koja se iskazuje korištenjem prethodno navedene tipizirane naljepnice.

7.3. Tekućine i topljive stvari nalogodavac je dužan zatvoriti u nepropusnu posudu ili kakav drugi nepropusni omot (prvo pakiranje). Nepropusna posuda ili kakav drugi nepropusni omot treba biti umotan u materijal koji je sposoban upiti tekućinu u slučaju loma ili puštanja posude odnosno omota u kojem se tekućina ili topljiva stvar nalazi. Na kraju, nalogodavac je dužan takvu robu još staviti u čvrstu kutiju (drugo pakiranje). Nalogodavac je dužan označiti na kutiji da je sadržaj robe tekućina ili topljiva stvar.

7.4. Otpremnik ima pravo odbiti preuzeti robu od nalogodavca u svakom od sljedećih slučajeva: (i) ukoliko otpremnik smatra da roba nije zapakirana na način kao što je to propisano ovim općim uvjetima, (ii) ukoliko roba nije adresirana na način kao što je to propisano ovim općim uvjetima, (iii) ukoliko robi nedostaje ili je nepotpuna, nečitljiva, oštećena ili na bilo koji drugi način neupotrebljiva prijevoznička dokumentacija, (iv) ukoliko otpremnik, na temelju svoje diskrecijske odluke, ne može osigurati tražene otpremničke poslove na siguran način i (v) ukoliko otpremnik smatra da bi preuzimanjem robe mogao ugroziti svoje poslovanje, život i/ili zdravlje svojih radnika ili trećih osoba ili da bi mogla nastati šteta na njegovoj imovini ili imovini trećih osoba.

Otpremnik ne snosi odgovornost za štetu koja nastane na robi iz razloga što nalogodavac nije koristio prilikom pakiranja odgovarajući materijal ili iz razloga što se nalogodavac nije pridržavao uputa za pakiranje navedenih u ovim općim uvjetima. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, činjenica da je otpremnik preuzeo robu na otpremu ne znači da je nalogodavac robu zapakirao u skladu s odredbama ovih općih uvjeta.

 1. ZABRANJENA ROBA

8.1. Otpremnik nije dužan preuzeti robu ukoliko njezin sadržaj predstavlja opasni materijal ili je roba takve prirode da je njezin prijevoz zabranjen na temelju zakona, podzakonskog propisa ili odluke nadležnog državnog tijela ili kakve druge nadležne organizacije. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, otpremnik nije dužan prihvatiti na otpremu životinju, pokvarljivu ili lagano kvarljivu robu, zapaljivu robu, zlato, srebro ili drugi plemeniti materijal, vrijednosne papire, drago kamenje, vatreno oružje (bilo u komadu ili u dijelovima), streljivo, eksploziv ili eksplozivne naprave, ljudske posmrtne ostatke, pornografski materijal, ilegalne narkotike, natječajnu i sličnu vrstu dokumentacije ili robu koja se prijavljuje/šalje na natječaj ili se dostavlja u vremenski definiranom roku, a kod čijeg eventualnog zakašnjenja s isporukom može doći (i) do gubitka posla za koji se osoba natjecala ili (ii) do prestanka, ograničenja ili umanjenja kakvog prava ili do (iii) nastanka kakve obveze bilo po nalogodavca ili primatelja. Otpremnik nije dužan preuzeti robu ukoliko, na temelju svoje diskrecijske odluke, smatra da ne može osigurati prijevoz odnosno obavljanje traženog otpremničkog posla na siguran način.

8.2. Ukoliko postoji sumnja da roba sadrži neke od predmeta čiji je prijenos zabranjen (bilo na temelju zakona, podzakonskog propisa, odluke nadležnog državnog tijela ili ovih općih uvjeta), otpremnik može od nalogodavca zahtijevati pregled robe radi uvida u sadržaj iste. Ukoliko se utvrdi da roba sadrži zabranjene predmete, otpremnik će istu odbiti preuzeti na otpremu. Ukoliko se nakon preuzimanja robe ustanovi da roba sadrži neke od predmeta čiji je prijenos zabranjen, otpremnik će istu, na temelju primopredajnog zapisnika, predati nadležnom tijelu koje je obvezno supotpisati zapisnik o primopredaji, dok, u slučaju da se nakon preuzimanja robe ustanovi da ista sadrži žive životinje, otpremnik će takvu robu vratiti nalogodavcu kojom prilikom će se o vraćanju iste potpisati zapisnik o primopredaji.

8.3. U slučaju da se roba ne može uručiti primatelju niti vratiti nalogodavcu, otpremnik će takvu robu komisijski otvoriti i pregledati radi utvrđivanja kakve druge adrese primatelja ili nalogodavca. Ukoliko se ne utvrdi kakva druga adresa primatelja ili nalogodavca ili dostava na takvu drugu adresu primatelja ili nalogodavca ne uspije, otpremnik će takvu robu čuvati godinu dana računajući od dana obavljenog pregleda. Po proteku godine dana računajući od dana obavljenog pregleda, otpremnik će na temelju svoje diskrecijske odluke robu ili uništiti ili prodati i to na način i pod uvjetima koje otpremnik smatra najprimjerenijim u tom trenutku.

 1. UTVRĐIVANJE KOLIČINE I UZIMANJE UZORAKA

9.1 Ako nije drukčije ugovoreno, otpremnik preuzima  komadne pošiljke samo po broju komada, a robu u rasutom stanju prema navodima nalogodavca ili po prijevoznim dokumentima, bez odgovornosti za težinu, sadržaj, odnosno prirodu  robe. Vaganje, mjerenje i brojanje robe i koleta obavlja se samo po nalogu, ili pri očitom oštećenju i manjku robe, uz naplatu troškova i dodatne naknade. Otpremnik može vagati robu i putem organizacije koja se bavi tim poslom.

9.2. Otpremnik uzima i otprema uzorke prema  nalogu nalogodavca. Troškove uzimanja, otpreme i dodatnu naknadu snosi nalogodavac. Otpremnik je odgovoran samo za uzimanje uzoraka iz dijela pošiljke koja mu je označena.

 1. PRISPJEĆE OŠTEĆENE POŠILJKE

10.1. Kada pošiljka stigne na odredište vidljivo oštećena ili s vidljivim koletarnim manjkom otpremnik je, ako na tom mjestu zastupa primatelja, dužan bez odgađanja obavijestiti nalogodavca o oštećenju robe i o svim događanjima značajnim za nalogodavca, te poduzeti sve potrebne mjere radi očuvanja njegovih prava prema odgovornoj osobi.

10.2. Ako otpremnik smatra da u interesu nalogodavca treba poduzeti određene radnje, a ne može prethodno pribaviti njegovu uputu, ovlašten je izvršiti te radnje za račun i na rizik nalogodavca.

Kada otpremnik na nekom pretovarnom mjestu zastupa i pošiljatelja i primatelja dužan je brigom dobrog gospodara štititi interese i jednoga i drugoga, obavještavajući ih o svom radu.

10.3. Otpremnik je u slučaju generalne havarije dužan obavijestiti nalogodavca o činjenicama koje je saznao.

 1. ODGOVORNOST OTPREMNIKA

11.1 Otpremnik je dužan u svakoj prilici postupiti kako to zahtijevaju interesi nalogodavca i s pažnjom dobroga gospodara.

Kada je ugovorom o otpremi određena jedna ukupna svota (forfaitni stav) za izvršenje cjelokupnog naloga o otpremi robe, ona obuhvaća naknadu za sve usluge, odnosno naknadu za otpremu, naknadu za prijevoz te naknade svih ostalih troškova. U tom slučaju otpremnik odgovara i za rad prijevoznika, te drugih pružatelja usluga čije su usluge bile obuhvaćene u ukupnoj svoti navedenoj u ugovoru o otpremi.

U ostalim slučajevima otpremnik odgovara za izbor prijevoznika te za izbor drugih osoba s kojima je u izvršenju naloga sklopio ugovor (skladištenje robe i slično), ali ne odgovara i za njihov rad, osim ako je tu odgovornost preuzeo ugovorom. Međutim, i u tom slučaju otpremnik je dužan poduzeti sve potrebne mjere radi osiguranja nalogodavčevog prava na naknadu štete.

11.2. Otpremnik koji izvršenje cjelokupnog naloga povjeri drugom otpremniku, umjesto da ga sam izvrši, odgovara za njegov rad.

Ako otpremnik obavlja sam i druge poslove obuhvaćene nalogom, običajima ili općim uvjetima, ima prava i obveze koje proizlaze iz takve vrste poslova.

Ako nalog sadrži izričito ili prešutno ovlaštenje otpremniku da povjeri izvršenje naloga drugom otpremniku ili ako je očito u interesu nalogodavca, otpremnik odgovara samo za njegov izbor, osim ako je preuzeo odgovornost za njegov rad.

11.3. Otpremnik odgovara za broj komada i za oznake koleta, ako su one vidljive.

Otpremnik ne odgovara za težinu, zapreminu, kvalitetu, sadržaj i vrijednost robe.

Smatra se da je usluga otpremnika ispravno izvršena ako je roba dalje otpremljena u onom stanju u kojem je primljena.

11.4. Otpremnik ne odgovara za štetu nastalu zbog više sile ili svojstva same robe. Termin ”viša sil”, za potrebe ovih općih uvjeta, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku preuzimanja robe od strane otpremnika, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i utjecaja otpremnika, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima, radnjama ili propustima, koji su se, u predmetnom međuodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od otpremnika. Pod pojmom više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem otpremnika podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili gospodarske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Otpremnik ne odgovara za pošiljateljevu i/ili primateljevu izmaklu korist/dobit (pod čime se podrazumijeva primjera radi, ali bez ograničenja u navođenju: izmakla dobit/zarada, prihod od izmakle kamate, izmakli dobitak/zarada od mogućih budućih poslova, itd), kao niti za običnu štetu koja može nastati nalogodavcu i/ili primatelju zbog (a) gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja robe, (b) prekoračenja roka za otpremu i dopremu robe ili (c) neizvršenja usluge od strane otpremnika. A2B Express ne odgovara za robu koju je dopremio na način propisan mjerodavnim zakonskim odredbama i ovim Općim uvjetima.

Otpremnik ne odgovara za netočno obračunane vozarine i za carinske i druge javne pristojbe. Otpremnik je dužan podnijeti reklamaciju samo ako to nalogodavac izričito traži. U tom slučaju nalogodavac je dužan predati otpremniku prijevozne, carinske i druge dokumente potrebne za podnošenje reklamacije. Otpremnik je dužan otpremiti nalogodavcu dokumente u roku od tri dana po njihovu primitku.

Otpremnik nije odgovoran ni u kojim uvjetima za bilo koju reklamaciju koja se odnosi na zapljenu ili zadržavanje dobara tijekom prijevoza od strane carine ili drugih nadležnih vladinih tijela.

11.5. Otpremnik može, ako je to objektivno moguće, a na zahtjev nalogodavca, na trošak, za račun i uz rizik nalogodavca, podnijeti odštetni zahtjev i voditi spor protiv osoba s kojima je sklopio ugovor u izvršavanju naloga za otpremanje robe.

 1. ODGOVORNOST NALOGODAVCA

Nalogodavac je odgovoran za sve štete koje je njegova roba uzrokovala ostaloj robi, objektima i opremi otpremnika ili trećih osoba, te za ozljede ili smrt radnika otpremnika i drugih osoba, ako su one nastupile iz kojeg od sljedećih razloga: (a) ukoliko je roba sadržavala predmete koji su zabranjeni, (b) ukoliko se nalogodavac nije pridržavao posebnih zakonskih uvjeta za slanje određenih predmeta i ovih općih uvjeta te (c) ukoliko roba nije bila zapakirana na način kao što je propisano ovim općim uvjetima.

 1. CARINJENJE

13.1. Smatra se da je davanjem naloga za otpremu robe dan nalog i za carinjenje, ako nije izričito i pismeno drukčije ugovoreno.

U postupku carinjenja robe otpremnik nastupa u ime i za račun nalogodavca (izravno zastupanje) ili u svoje ime, a za račun nalogodavca (neizravno zastupanje).

13.2. Otpremnik podnosi carinske dokumente na osnovi podataka nalogodavca odnosno njegovog poslovnog partnera.

Otpremnik ne snosi odgovornost ako se podaci ne slažu sa stvarnim stanjem. Nalogodavac je dužan nadoknaditi otpremniku time prouzročenu štetu.

13.3. Za obavljanje poslova carinskog zastupanja otpremniku pripada posebna naknada.

Nalog za carinjenje robe ne sadrži obvezu otpremnika da isplati carinske pristojbe za račun nalogodavca.

Otpremnik određuje mjesto carinjenja kada ono u nalogu odnosno propisima nije određeno.

 1. OSIGURANJE

Otpremnik osigurava robu po izričitom nalogu u vezi sa svakom pojedinom otpremom.

Oznaka vrijednosti pošiljke u nalogu za otpremu ne smatra se nalogom za osiguranje.

Osiguranjem jedne pošiljke ne nastaje obveza otpremnika da osigurava sve kasnije pošiljke svog nalogodavca.

Kada nalog za osiguranje ne sadrži posebne rizike koje treba pokriti osiguranjem, otpremnik je dužan pokriti samo osnovne rizike.

Ako nalogodavac nije dao nalog za osiguranje, ili je dao nalog za djelomično pokriće, štetne posljedice koje bi zbog toga nastale padaju na teret nalogodavca.

 1. NAKNADA ZA USLUGE I NAKNADA TROŠKOVA

15.1. Otpremnik ima pravo na naknadu za svoje usluge te na naknadu svojih troškova. Naknada se utvrđuje važećim cjenikom otpremnika ili posebnim ugovorom.

Nalogodavac ostaje u obvezi prema otpremniku i kada ga uputi da svoje naknade naplati od trećih osoba.

Za usluge izvršene stranom nalogodavcu otpremnik ima pravo na naknadu za svoje usluge i naknadu svojih troškova u valuti zemlje u kojoj nalogodavac ima svoje sjedište ili, po sporazumu, u kojoj drugoj valuti.

15.2. Kada je otpremnik, pozvan prije roka zastare, isplatio manje zaračunatu vozarinu, carinske pristojbe, skladišninu, prekostojnice i tome slično, nalogodavac je dužan, ako ti izdaci nisu bili obuhvaćeni ukupnom svotom (forfaitni stav), nadoknaditi mu i dodatno isplaćene iznose. Zabrana i druge mjere ne utječu na pravo otpremnika prema nalogodavcu, pa mu i tada sva njegova prava na naknadu ostaju netaknuta.

15.3. Račun otpremnika plativ je u roku od osam dana po primitku, ako nije drukčije dogovoreno.

Prigovori na račun  daju se u istom roku.

Kada se prigovorom osporava samo dio računa, nesporni dio plativ je u roku osam dana.

15.4. Kada otpremnik u izvršenju naloga predujmi vlastita sredstva, ima pravo na posebnu naknadu za predujmljena sredstva čija se visina utvrđuje važećim cjenikom otpremnika odnosno sporazumom s nalogodavcem.

 1. PRAVO ZADRŽANJA I ZALOG

Radi osiguranja naplate svojih potraživanja prema nalogodavcu otpremnik ima pravo zadržati nalogodavčevu robu sve dok mu nalogodavac ne podmiri njegova potraživanja.

Radi osiguranja naplate svojih potraživanja (tekućih i prijašnjih) prema nalogodavcu, otpremnik ima pravo zaloga na stvarima predanim radi otpremanja i u vezi s otpremanjem sve dok su one u otpremnikovom posjedu ili dok otpremnik posjeduje ispravu na temelju koje može tim stvarima raspolagati.

Kada je po nalogu nalogodavca roba stavljena na raspolaganje trećoj osobi ili se treba predati trećoj osobi, otpremnik se može koristiti pravom zaloga za potraživanja prema trećim osobama samo ako je potraživanje u vezi s robom koju otpremnik drži po navedenoj osnovi.

 1. RJEŠAVANJE SPOROVA

Otpremnik i nalogodavac koji su ugovorom prihvatili primjenu Općih uvjeta  mogu za slučaj spora ugovoriti nadležnost Stalnog izabranog sudišta (Arbitražnog suda) pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Ako stranke za rješavanje spora ne ugovore nadležnost suda iz prethodnog stavka, prihvaćanjem Općih uvjeta sporove nastale na temelju ugovora o otpremanju rješavat će:

 • u slučaju kada obje ugovorne strane imaju sjedište odnosno mjesto poslovanja u Republici Hrvatskoj, stvarno nadležni sud u Republici Hrvatskoj prema sjedištu otpremnika;
 • u slučaju kada jedna od strana ima sjedište odnosno mjesto poslovanja izvan Republike Hrvatske, nadležni sud određen ugovorom između stranaka, a u slučaju kad nadležnost suda nije ugovorena nadležni sud prema sjedištu hrvatskog otpremnika.
 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Otpremnik će u svim svojom poslovnicama na vidljiv i jasan način učiniti dostupnim trećim osobama ove Opće uvjete kao i njegove kasnije izmjene i dopune, odnosno pročišćeni tekst važećih općih uvjeta. U trenutku kada nalogodavac prihvati ponudu ili izda nalog za obavljanje otpremničkih poslova, odnosno u trenutku kada sklopi ugovor o otpremi, smatrat će se da je isti ujedno pročitao u tom trenutku važeće opće uvjete otpremnika te da ih u cijelosti prihvaća.

U slučaju da jedna ili više odredbi ovih općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni.

Na ove opće uvjete primjenjuje se hrvatsko pravo.

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 01.12.2015. godine.

Otpremnik zadržava pravo jednostrane izmjene i dopune općih uvjeta. Izmjene i dopune općih uvjeta objavljuju se na internetskoj stranici i u poslovnim prostorijama otpremnika u obliku pročišćenog teksta. Ukoliko osoba koja s otpremnikom ima sklopljen ugovor u roku od 7 dana od dana objave izmjena i dopuna općih uvjeta ne otkaže ugovor, smatrat će se da takva osoba prihvaća učinjene izmjene i dopune općih uvjeta.

A2B Express Logistika d.o.o.

Josip Krznarić, direktor